وبسایت شخصی مهندس رضوی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

معرفی

         

         ناظر و مجری حقیقی و حقوقی
      ساختمانهای مسکونی و تجاری                 09122832985
                 09190140015
                    33486112


گزارش تخلف
بعدی